The Developing Country Cooperation Award

BBAE 2021-2022

Daadwerkelijke samenwerking in internationale partnerschappen met organisaties uit andere sectoren: deze prijs erkent de wereldwijde dimensie van duurzame ontwikkeling en het belang van internationale samenwerking tussen verschillende sectoren. Prijzen in deze categorie zullen gaan naar succesvolle partnerschappen tussen een organisatie in de Europese Unie en één of meer organisaties in een ontwikkelingsland of een land met een overgangseconomie.

De award beloont een internationale samenwerking tussen minstens één private entiteit afkomstig uit de Europese Unie en een andere uit de privé-, openbare, ngo- of academische sector in een opkomend of ontwikkelingsland.

De samenwerking moet een zakelijke relatie zijn die significant bijdraagt tot de drie aspecten van duurzame ontwikkeling (bescherming van het milieu, economische ontwikkeling en sociale ontwikkeling) en tot de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties door een innovatie over te dragen of te delen. Het kan gaan om een product, een dienst, een proces/procedé, of een beheersysteem met een significante milieubijdrage. 

De samenwerking moet gebeuren in het kader van een commercieel levensvatbare handelsactiviteit, moet efficiënt gepland zijn en moet voldoende middelen krijgen om de doelstellingen te halen. 

De lijst van ontwikkelingslanden in het ‘World Economic Situation and Prospects report’ (WESP www.un.org/en/development/desa/policy/wesp/wesp_current/2012country_class.pdf) van de Verenigde Naties is de referentie om te bepalen welke landen in aanmerking komen. Het BBAE-secretariaat kan worden gecontacteerd indien er nadere toelichtingen nodig zouden zijn.

 • Duidelijke doelstellingen: De samenwerking moet plaatsvinden binnen een economische relatie en in het kader van duidelijk aangegeven gemeenschappelijke doelstellingen waaruit tevens blijkt hoe ze moet bijdragen tot de ecologische, economische en sociale aspecten van duurzame ontwikkeling in een ontwikkelings- of opkomend land.

 

 • Planning en toewijzing van middelen: De samenwerking wordt grondig gepland en er worden voldoende menselijke en financiële middelen vrijgemaakt om de doelstellingen op een efficiënte manier te realiseren.

 

 • Duurzame voordelen: De samenwerking moet meetbare en duurzame voordelen opleveren die stroken met de beginselen van duurzame productie (bv. verminderd grondstoffenverbruik, verbeterde arbeidsvoorwaarden, armoedeverlichting).

 

 • Duurzame productie: om de transfer van technologie te bevorderen, garandeert het bedrijf dat samen met het ontwikkelings- of opkomende land aan het nieuwe product werkt een duurzame productie en een duurzaam gebruik van het product (of proces). Bovendien is het project ‘business-driven’.

 

 • Billijkheid: De voordelen worden op een billijke manier verdeeld onder de betrokken partijen. De samenwerking wordt beheerd op een manier die eerlijk en transparant is voor alle partners.

 

 • Synergie: De gegenereerde voordelen zijn efficiënter en effectiever dankzij de samenwerking (bv. doordat dubbele inspanningen worden vermeden, door de opbouw van expertise en vertrouwen, enz.).

 

 • Repliceerbaarheid: Er moet potentieel zijn om de innoverende aspecten van de samenwerking toe te passen op andere situaties of partners.

Het sturingscomité heeft een aantal algemene en specifieke criteria opgesteld voor iedere Award-categorie. Deze criteria faciliteren niet enkel het beoordelingswerk van de jury, maar geven ook de kandidaten een beter idee waar de juryleden naar op zoek zijn. De beoordelingscriteria worden hierna beschreven, en variëren van de ene tot de andere categorie.

Business en Biodiversiteit 

 • Is het ecosysteem/de habitat/de soort belangrijk? (vb. vindt het project plaats binnen een Natura 2000-gebied, of in een gebied waar de ‘Habitat Directive’ of de ‘Birds Directive’ van toepassing is? Gaat het om een bedreigd ecosysteem/habitat/soort? Gaat het om inheemse soorten?)
 • Hoe omvattend is de impact? (vb. wat is het geografische gebied? Welke landtypes zijn betrokken? Welke andere vormen van landgebruik komen voor in het gebied? Zijn er negatieve neveneffecten?)
 • Draagt het project in een bredere context bij aan de bescherming en de verbetering van biodiversiteit? (bv. is het project onderdeel van een ecologische corridor? Worden andere actoren binnen of buiten het bedrijf betrokken in het project? Ontwikkelt en/of gebruikt het project groene infrastructuur en/of ecosysteem-gebaseerde aanpakken voor het bijsturen of milderen van de klimaatverandering? Levert het voordelen op voor soorten, water, bodem, landgebruik, grondstoffengebruik.
 • Hoe duurzaam is de bescherming van biodiversiteit? (bv. krijgt het personeel een passende opleiding? Is financiering voorzien om het project voort te zetten? Wordt bewustzijn gecreëerd bij andere actoren?)

Optioneel categorie: Young talent

Young talent: Deze prijs wordt toegekend aan een onderneming die deelneemt in één van de vier categorieën en waarvan het bedrijf (met bedrijfsnummer) minstens 1 personeelslid telt en de eigenaar hiervan jonger is dan 35 jaar oud.

Bijkomende criteria

Als de jury niet tot een besluit kan komen op basis van de vier bovenstaande criteria, mogen bijkomend de volgende criteria worden gebruikt:

 

 • Verantwoordelijkheid, waaronder verslaggeving over de impact op de biodiversiteit (kwalitatief en kwantitatief, bv. ecologische voetafdruk, Global Reporting Initiative (GRI), Environmental Profit & Loss).

 

 • Werknemersbetrokkenheid, specifieke vorming rond biodiversiteitskwesties en erkenning van de werknemersbetrokkenheid bij initiatieven voor biodiversiteitsbehoud.

 

 • Sociaal voordeel voor lokale gemeenschappen en stakeholders, en armoedebestrijding. Focus op het behoud van cultureel erfgoed.

 

 • Economisch voordeel voor lokale gemeenschappen en stakeholders, en winstgevendheid van de projecten waarbij de waardeketen ook wordt afgewogen tegen een duurzaam bronnenbeleid.

 

 • Engagement, via het ontplooien van een specifieke bedrijfsvisie op biodiversiteitskwesties en een sterke betrokkenheid van het top management voor het integreren van biodiversiteitskwesties in de bedrijfsstrategie.

 

 • Synergieën door samen te werken en/of het project te promoten en ervaringen te delen met lokale en nationale stakeholders, peers, NGO’s en andere stakeholders.

 

 • Duur en consistentie van de initiatieven, met inbegrip van een focus op de lange termijn.

 

 • Milieuvoordelen; onderstaande lijst is een leidraad voor de benodigde informatie om milieuvoordelen aan te tonen in verschillende domeinen;

 

 • Landgebruik
  • Beschrijving van de locatie en de omvang van de terreinen waarop de operaties plaatsvinden;
  • Lijst van beschermde habitats waarin (of dicht waarbij) de operaties plaatsvinden;
  • Lijst van de acties voor biodiversiteitsherstel;
  • Lijst van reeds beschermde of herstelde habitats.

 

 • Bescherming van soorten
  • Lijst van emblematische en beschermde soorten (fauna en flora);
  • Implementatie van een populatielijst van soorten vóór en na de operaties;
  • Behouds- en/of managementacties geïmplementeerd om bedreigde en emblematische soorten in stand te houden;
  • Acties geïmplementeerd om de introductie van vreemde soorten tegen te gaan.

 

 • Bescherming van waterbronnen
  • Lijst van waterbronnen in de omgeving van de operatiesites;
  • Implementatie van een waterbeheerssysteem om afvalwater te beperken (bv. recycling of hergebruik);
  • Acties geïmplementeerd om omringende waterbronnen te beschermen.

 

 • Bodembescherming
  • Acties geïmplementeerd om bodemverontreiniging te voorkomen tijdens de operaties;
  • Acties geïmplementeerd om bodemverontreiniging te voorkomen tijdens transport;
  • Acties geïmplementeerd om overbemesting van grond te voorkomen.

 

 • Gebruik van natuurlijke hulpbronnen
  • Beschrijving van de natuurlijke hulpbronnen gebruikt bij de operaties;
  • Acties geïmplementeerd om overexploitatie en niet-duurzaam gebruik van natuurlijke hulpbronnen te voorkomen;
  • Implementatie van energie-efficiënte systemen en processen voor de operaties.

 

 • Milieubeheerssystemen (Environmental Management Systems = EMS)
  • Implementatie van een EMS voor het controleren en rapporteren van de vooruitgang geboekt op milieuvlak;
  • Implementatie van een EMS over of met een specifieke focus op biodiversiteit (bv. Global Reporting Initiative = GRI).

 

 • Compensatiemaatregelen
  • Ingeval van het kapotgaan/ achteruitgaan van biodiversiteit moeten compenserende acties genomen worden door beschermde gebieden te herstellen (bv. herbebossing).

Hoe inschrijven?

Het korte inschrijvingsformulier en alle informatie
vindt u via onderstaande knop.

Inschrijvingen zijn open tot

31 oktober 2021

Voor meer info: dvp@vbo-feb.be of
tel. +32 2 515 08 25

Main partner

In samenwerking met:

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart