The Management Award

BBAE 2021-2022

Degelijk beheer of management van de verantwoordelijkheden op maatschappelijk en milieugebied: inzenders moeten aantonen dat maatschappelijke en milieukwesties op een systematische en transparante wijze in het bedrijfsbeheer geïntegreerd worden.

De Management Award beloont een organisatie (of een groep organisaties) die erin slaagt om met een strategische visie en een beheersysteem de milieuprestaties continu te verbeteren. 

Om die doelstelling op een efficiënte manier te behalen, zou het milieumanagementsysteem opgebouwd moeten zijn rond de sleutelbegrippen strategische integratie, prestatieverbetering, transparantie en geloofwaardigheid. 

Op al die vlakken moet de organisatie aantonen dat ze een voortrekkersrol speelt en dat ze het goede voorbeeld geeft voor anderen.

De invoering van beheersystemen zoals EMAS (het Europees milieubeheer- en milieuauditsysteem, erkend als referentietool voor de continue verbetering van milieuprestaties) wordt beschouwd als een optie die bijdraagt aan die voortrekkersrol, maar volstaat op zich niet om een prijs in de wacht te slepen.

Het sturingscomité heeft een aantal algemene en specifieke criteria opgesteld voor iedere Award-categorie. Deze criteria faciliteren niet enkel het beoordelingswerk van de jury, maar geven ook de kandidaten een beter idee waar de juryleden naar op zoek zijn. De beoordelingscriteria worden hierna beschreven, en variëren van de ene tot de andere categorie.

 • Integratie: Het milieubeleid is ten volle geïntegreerd in de gewone bedrijfsvoering (naast de financiële prestaties) en omvat het engagement om alle relevante milieuwetgeving na te leven.

 

 • Verbetering van de prestaties: Op basis van een voorafgaande milieustudie moet een voortdurende verbetering van de prestaties blijken ten opzichte van de milieudoelstellingen en -streefcijfers van de organisatie.

 

 • Transparantie: Een milieuverslag moet regelmatig publieke informatie over de milieuprestaties van de organisatie verstrekken.

 

 • Geloofwaardigheid: De prestatieverbeteringen moeten gevalideerd worden door externe milieucontroleurs die erkend zijn door de overheid. Een milieumanagementsysteem dat publiekelijk wordt bevestigd via registratie door een overheid is een troef.

 

 • Werknemersbetrokkenheid: Hoge graad van werknemersbetrokkenheid bij alle aspecten van het milieumanagement en actieve bijdrage tot het implementeren van de verbeteringen op milieuvlak.

 

 • Andere bedrijven en consumenten betrekken en beïnvloeden: Regelmatige en systematische dialoog met de stakeholders (werknemers, toeleveranciers, klanten, niet-gouvernementele organisaties, enz.) met feedback over de resultaten op het vlak van managementbeslissingen.

 

 • Repliceerbaarheid: Er moet een duidelijk potentieel zijn om goede praktijken en innoverende aspecten te delen met andere organisaties (bv. door deelname aan businessnetwerken, verspreiding op conferenties).

 

Business en Biodiversiteit

 • Is het ecosysteem/de habitat/de soort belangrijk? (vb. vindt het project plaats binnen een Natura 2000-gebied, of in een gebied waar de ‘Habitat Directive’ of de ‘Birds Directive’ van toepassing is? Gaat het om een bedreigd ecosysteem/habitat/soort? Gaat het om inheemse soorten?)
 • Hoe omvattend is de impact? (vb. wat is het geografische gebied? Welke landtypes zijn betrokken? Welke andere vormen van landgebruik komen voor in het gebied? Zijn er negatieve neveneffecten?)
 • Draagt het project in een bredere context bij aan de bescherming en de verbetering van biodiversiteit? (bv. is het project onderdeel van een ecologische corridor? Worden andere actoren binnen of buiten het bedrijf betrokken in het project? Ontwikkelt en/of gebruikt het project groene infrastructuur en/of ecosysteem-gebaseerde aanpakken voor het bijsturen of milderen van de klimaatverandering? Levert het voordelen op voor soorten, water, bodem, landgebruik, grondstoffengebruik.
 • Hoe duurzaam is de bescherming van biodiversiteit? (bv. krijgt het personeel een passende opleiding? Is financiering voorzien om het project voort te zetten? Wordt bewustzijn gecreëerd bij andere actoren?)

 

Optioneel categorie: Young talent

Young talent: Deze prijs wordt toegekend aan een onderneming die deelneemt in één van de vier categorieën en waarvan het bedrijf (met bedrijfsnummer) minstens 1 personeelslid telt en de eigenaar hiervan jonger is dan 35 jaar oud.

 

Bijkomende criteria

Als de jury niet tot een besluit kan komen op basis van de vier bovenstaande criteria, mogen bijkomend de volgende criteria worden gebruikt:

 

 • Verantwoordelijkheid, waaronder verslaggeving over de impact op de biodiversiteit (kwalitatief en kwantitatief, bv. ecologische voetafdruk, Global Reporting Initiative (GRI), Environmental Profit & Loss).

 

 • Werknemersbetrokkenheid, specifieke vorming rond biodiversiteitskwesties en erkenning van de werknemersbetrokkenheid bij initiatieven voor biodiversiteitsbehoud.

 

 • Sociaal voordeel voor lokale gemeenschappen en stakeholders, en armoedebestrijding. Focus op het behoud van cultureel erfgoed.

 

 • Economisch voordeel voor lokale gemeenschappen en stakeholders, en winstgevendheid van de projecten waarbij de waardeketen ook wordt afgewogen tegen een duurzaam bronnenbeleid.

 

 • Engagement, via het ontplooien van een specifieke bedrijfsvisie op biodiversiteitskwesties en een sterke betrokkenheid van het top management voor het integreren van biodiversiteitskwesties in de bedrijfsstrategie.

 

 • Synergieën door samen te werken en/of het project te promoten en ervaringen te delen met lokale en nationale stakeholders, peers, NGO’s en andere stakeholders.

 

 • Duur en consistentie van de initiatieven, met inbegrip van een focus op de lange termijn.

 

 • Milieuvoordelen; onderstaande lijst is een leidraad voor de benodigde informatie om milieuvoordelen aan te tonen in verschillende domeinen;

 

 • Landgebruik
  • Beschrijving van de locatie en de omvang van de terreinen waarop de operaties plaatsvinden;
  • Lijst van beschermde habitats waarin (of dicht waarbij) de operaties plaatsvinden;
  • Lijst van de acties voor biodiversiteitsherstel;
  • Lijst van reeds beschermde of herstelde habitats.

 

 • Bescherming van soorten
  • Lijst van emblematische en beschermde soorten (fauna en flora);
  • Implementatie van een populatielijst van soorten vóór en na de operaties;
  • Behouds- en/of managementacties geïmplementeerd om bedreigde en emblematische soorten in stand te houden;
  • Acties geïmplementeerd om de introductie van vreemde soorten tegen te gaan.

 

 • Bescherming van waterbronnen
  • Lijst van waterbronnen in de omgeving van de operatiesites;
  • Implementatie van een waterbeheerssysteem om afvalwater te beperken (bv. recycling of hergebruik);
  • Acties geïmplementeerd om omringende waterbronnen te beschermen.

 

 • Bodembescherming
  • Acties geïmplementeerd om bodemverontreiniging te voorkomen tijdens de operaties;
  • Acties geïmplementeerd om bodemverontreiniging te voorkomen tijdens transport;
  • Acties geïmplementeerd om overbemesting van grond te voorkomen.

 

 • Gebruik van natuurlijke hulpbronnen
  • Beschrijving van de natuurlijke hulpbronnen gebruikt bij de operaties;
  • Acties geïmplementeerd om overexploitatie en niet-duurzaam gebruik van natuurlijke hulpbronnen te voorkomen;
  • Implementatie van energie-efficiënte systemen en processen voor de operaties.

 

 • Milieubeheerssystemen (Environmental Management Systems = EMS)
  • Implementatie van een EMS voor het controleren en rapporteren van de vooruitgang geboekt op milieuvlak;
  • Implementatie van een EMS over of met een specifieke focus op biodiversiteit (bv. Global Reporting Initiative = GRI).

 

 • Compensatiemaatregelen
  • Ingeval van het kapotgaan/ achteruitgaan van biodiversiteit moeten compenserende acties genomen worden door beschermde gebieden te herstellen (bv. herbebossing).

Hoe inschrijven?

Het korte inschrijvingsformulier en alle informatie
vindt u via onderstaande knop.

Inschrijvingen zijn open tot

31 oktober 2021

Voor meer info: dvp@vbo-feb.be of
tel. +32 2 515 08 25

Main partner

In samenwerking met:

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart