The Process Award

BBAE 2021-2022

Succesvolle introductie van productietechnologieën en processen: inzenders moeten aantonen dat natuurlijke rijkdommen efficiënter worden gebruikt en dat emissies doeltreffender worden vermeden dan bij de vorige best beschikbare technologie op het desbetreffende gebied en moeten de mogelijkheid van economische en maatschappelijke baten aantonen.

De award beloont de geslaagde toepassing van een innoverende oplossing op het vlak van productietechnieken en -processen die het milieu beschermt en duurzame ontwikkeling bevordert. 

Een nieuwe productieoplossing kan zijn: het gebruik van volledig nieuwe technieken of procedés of de innoverende toepassing van bestaande processen of technieken. In beide gevallen moet de gekozen oplossing positief bijdragen tot het milieu en tot de economische en sociale aspecten van de duurzame ontwikkeling. Het nieuwe proces moet toestaan om hulpbronnen efficiënter te benutten en om de milieu-impact tijdens de levenscyclus te verminderen door materialen en energie op een efficiëntere manier te gebruiken en het gebruik van gevaarlijke stoffen te minimaliseren of de uitstoot en het afval te verminderen.

Het sturingscomité heeft een aantal algemene en specifieke criteria opgesteld voor iedere Award-categorie. Deze criteria faciliteren niet enkel het beoordelingswerk van de jury, maar geven ook de kandidaten een beter idee waar de juryleden naar op zoek zijn. De beoordelingscriteria worden hierna beschreven, en variëren van de ene tot de andere categorie.

 • Innovatie: De technologie moet specifieke innoverende elementen bevatten die een meer eco-efficiënte productie bevorderen (bv. door de grondstoffenefficiëntie te verhogen, of afval en uitstoot terug te dringen).

 

 • Milieuvoordeel: De milieuvoordelen / grondstoffenefficiëntie van het nieuwe proces moet duidelijk en gekwantificeerd zijn (bv. via het gebruik van indicatoren inzake eco-efficiëntie of grondstoffeneffiëntie).

 

 • Sociaal voordeel: Het nieuwe proces moet een neutrale of positieve sociale impact hebben (bv. jobkansen, arbeidsvoorwaarden, gevolgen voor lokale gemeenschappen).

 

 • Economisch voordeel: Bewijzen dat de nieuwe technologie economisch levensvatbaar is (bv. ten opzichte van het kapitaal en de operationele kosten).

 

 • Engagement: Het senior management moet zich duidelijk toewijden aan het doorvoeren van het nieuwe proces of de nieuwe techniek, en moet het belang ervan aantonen in de globale operaties van de organisatie.

 

 • Repliceerbaarheid: De mogelijkheid tot ruimer gebruik van de innoverende aspecten van de technologie moet duidelijk aanwezig zijn, alsook de bereidheid om deze kennis en ervaring te delen met andere organisaties.

Business en Biodiversiteit

 • Is het ecosysteem/de habitat/de soort belangrijk? (vb. vindt het project plaats binnen een Natura 2000-gebied, of in een gebied waar de ‘Habitat Directive’ of de ‘Birds Directive’ van toepassing is? Gaat het om een bedreigd ecosysteem/habitat/soort? Gaat het om inheemse soorten?)
 • Hoe omvattend is de impact? (vb. wat is het geografische gebied? Welke landtypes zijn betrokken? Welke andere vormen van landgebruik komen voor in het gebied? Zijn er negatieve neveneffecten?)
 • Draagt het project in een bredere context bij aan de bescherming en de verbetering van biodiversiteit? (bv. is het project onderdeel van een ecologische corridor? Worden andere actoren binnen of buiten het bedrijf betrokken in het project? Ontwikkelt en/of gebruikt het project groene infrastructuur en/of ecosysteem-gebaseerde aanpakken voor het bijsturen of milderen van de klimaatverandering? Levert het voordelen op voor soorten, water, bodem, landgebruik, grondstoffengebruik.
 • Hoe duurzaam is de bescherming van biodiversiteit? (bv. krijgt het personeel een passende opleiding? Is financiering voorzien om het project voort te zetten? Wordt bewustzijn gecreëerd bij andere actoren?)

Optioneel categorie: Young talent

Young talent: Deze prijs wordt toegekend aan een onderneming die deelneemt in één van de vier categorieën en waarvan het bedrijf (met bedrijfsnummer) minstens 1 personeelslid telt en de eigenaar hiervan jonger is dan 35 jaar oud.

Bijkomend criteria

Als de jury niet tot een besluit kan komen op basis van de vier bovenstaande criteria, mogen bijkomend de volgende criteria worden gebruikt:

 

 • Verantwoordelijkheid, waaronder verslaggeving over de impact op de biodiversiteit (kwalitatief en kwantitatief, bv. ecologische voetafdruk, Global Reporting Initiative (GRI), Environmental Profit & Loss).

 

 • Werknemersbetrokkenheid, specifieke vorming rond biodiversiteitskwesties en erkenning van de werknemersbetrokkenheid bij initiatieven voor biodiversiteitsbehoud.

 

 • Sociaal voordeel voor lokale gemeenschappen en stakeholders, en armoedebestrijding. Focus op het behoud van cultureel erfgoed.

 

 • Economisch voordeel voor lokale gemeenschappen en stakeholders, en winstgevendheid van de projecten waarbij de waardeketen ook wordt afgewogen tegen een duurzaam bronnenbeleid.

 

 • Engagement, via het ontplooien van een specifieke bedrijfsvisie op biodiversiteitskwesties en een sterke betrokkenheid van het top management voor het integreren van biodiversiteitskwesties in de bedrijfsstrategie.

 

 • Synergieën door samen te werken en/of het project te promoten en ervaringen te delen met lokale en nationale stakeholders, peers, NGO’s en andere stakeholders.

 

 • Duur en consistentie van de initiatieven, met inbegrip van een focus op de lange termijn.

 

 • Milieuvoordelen; onderstaande lijst is een leidraad voor de benodigde informatie om milieuvoordelen aan te tonen in verschillende domeinen;

 

 • Landgebruik
  • Beschrijving van de locatie en de omvang van de terreinen waarop de operaties plaatsvinden;
  • Lijst van beschermde habitats waarin (of dicht waarbij) de operaties plaatsvinden;
  • Lijst van de acties voor biodiversiteitsherstel;
  • Lijst van reeds beschermde of herstelde habitats.

 

 • Bescherming van soorten
  • Lijst van emblematische en beschermde soorten (fauna en flora);
  • Implementatie van een populatielijst van soorten vóór en na de operaties;
  • Behouds- en/of managementacties geïmplementeerd om bedreigde en emblematische soorten in stand te houden;
  • Acties geïmplementeerd om de introductie van vreemde soorten tegen te gaan.

 

 • Bescherming van waterbronnen
  • Lijst van waterbronnen in de omgeving van de operatiesites;
  • Implementatie van een waterbeheerssysteem om afvalwater te beperken (bv. recycling of hergebruik);
  • Acties geïmplementeerd om omringende waterbronnen te beschermen.

 

 • Bodembescherming
  • Acties geïmplementeerd om bodemverontreiniging te voorkomen tijdens de operaties;
  • Acties geïmplementeerd om bodemverontreiniging te voorkomen tijdens transport;
  • Acties geïmplementeerd om overbemesting van grond te voorkomen.

 

 • Gebruik van natuurlijke hulpbronnen
  • Beschrijving van de natuurlijke hulpbronnen gebruikt bij de operaties;
  • Acties geïmplementeerd om overexploitatie en niet-duurzaam gebruik van natuurlijke hulpbronnen te voorkomen;
  • Implementatie van energie-efficiënte systemen en processen voor de operaties.

 

 • Milieubeheerssystemen (Environmental Management Systems = EMS)
  • Implementatie van een EMS voor het controleren en rapporteren van de vooruitgang geboekt op milieuvlak;
  • Implementatie van een EMS over of met een specifieke focus op biodiversiteit (bv. Global Reporting Initiative = GRI).

 

 • Compensatiemaatregelen
  • Ingeval van het kapotgaan/ achteruitgaan van biodiversiteit moeten compenserende acties genomen worden door beschermde gebieden te herstellen (bv. herbebossing).

Hoe inschrijven?

Het korte inschrijvingsformulier en alle informatie
vindt u via onderstaande knop.

Inschrijvingen zijn open tot

31 oktober 2021

Voor meer info: dvp@vbo-feb.be of
tel. +32 2 515 08 25

Main partner

In samenwerking met:

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart