The Product And Services Award

BBAE 2021-2022

Succesvolle introductie van duurzame producten en diensten: inzenders moeten aantonen dat door een zorgvuldig ontwerp van producten en diensten een duurzame consumptie wordt bevorderd.

Deze award beloont het geslaagd op de markt brengen van een nieuw product of een nieuwe dienst die een uitzonderlijke bijdrage levert aan milieubescherming en duurzaamheid. 

Het product of de dienst kan een nieuw of gewijzigd concept zijn, of een innoverende toepassing van een bestaand concept die duurzame productie- en consumptiemethodes bevordert en/of bijdraagt tot een duurzame circulaire economie. Het product of de dienst moet beantwoorden aan de behoeften van de consumenten, de natuurlijke hulpbronnen efficiënter gebruiken en/of het gebruik van gevaarlijke stoffen, het vrijkomen van afval en vervuilende stoffen tijdens de hele levenscyclus van het product (bijvoorbeeld tijdens de winning, de productie, het gebruik en de verwijdering van materialen) minimaliseren. Het product of de dienst moet economisch levensvatbaar zijn en de productie en consumptie ervan moet idealiter bijdragen tot eerlijke sociale vooruitgang.

De inzendingen voor deze prijs moeten de ‘avant-garde’ van de duurzame product- en dienstenontwikkeling vertegenwoordigen en een voorbeeld zijn voor anderen. De erkenning d.m.v. een EU-ecolabel of een gelijkwaardige productcertificering wordt beschouwd als een optie die bijdraagt tot dat statuut.

Het sturingscomité heeft een aantal algemene en specifieke criteria opgesteld voor iedere Award-categorie. Deze criteria faciliteren niet enkel het beoordelingswerk van de jury, maar geven ook de kandidaten een beter idee waar de juryleden naar op zoek zijn. De beoordelingscriteria worden hierna beschreven, en variëren van de ene tot de andere categorie.

 • Innovatie: Een wezenlijke innovatie in het product of de dienst moet verbeterde milieuprestaties inhouden ten opzichte van vergelijkbare alternatieven, terwijl de functionele prestaties op zijn minst behouden blijven.

 

 • Milieuvoordeel: Een duidelijke, gekwantificeerde evaluatie die een verhoogde hulpbronnenefficiëntie en een verlaagde milieu-impact over de hele levenscyclus van het product of de dienst aantoont (bv. via Life Cycle Analysis – LCA – of door het aannemen van het European Ecolabel of een gelijkaardig label).

 

 • Sociaal voordeel: Het product of de dienst komt tegemoet aan de behoeften van de consument en leidt tot meer sociale voordelen (bv. zorgen voor behoorlijke arbeidsvoorwaarden, de gezondheid van de consument vrijwaren, de levenskwaliteit verbeteren enz.).

 

 • Economisch voordeel: Bewijzen dat het nieuwe product of de nieuwe dienst economisch levensvatbaar is (bv. door verkoopcijfers of geloofwaardige verkoopprognoses).

 

 • Engagement: Het senior management moet zich duidelijk toewijden aan het ontwikkelen en vermarkten van het product of van de dienst, en moet het belang ervan aantonen in de globale strategie van de organisatie.

 

 • Repliceerbaarheid: De mogelijkheid tot ruimer gebruik van de innoverende aspecten van de dienst of het product moet duidelijk aanwezig zijn, alsook de bereidheid om deze kennis en ervaring te delen met andere organisaties.

Business en Biodiversiteit

 • Is het ecosysteem/de habitat/de soort belangrijk? (vb. vindt het project plaats binnen een Natura 2000-gebied, of in een gebied waar de ‘Habitat Directive’ of de ‘Birds Directive’ van toepassing is? Gaat het om een bedreigd ecosysteem/habitat/soort? Gaat het om inheemse soorten?)
 • Hoe omvattend is de impact? (vb. wat is het geografische gebied? Welke landtypes zijn betrokken? Welke andere vormen van landgebruik komen voor in het gebied? Zijn er negatieve neveneffecten?)
 • Draagt het project in een bredere context bij aan de bescherming en de verbetering van biodiversiteit? (bv. is het project onderdeel van een ecologische corridor? Worden andere actoren binnen of buiten het bedrijf betrokken in het project? Ontwikkelt en/of gebruikt het project groene infrastructuur en/of ecosysteem-gebaseerde aanpakken voor het bijsturen of milderen van de klimaatverandering? Levert het voordelen op voor soorten, water, bodem, landgebruik, grondstoffengebruik.
 • Hoe duurzaam is de bescherming van biodiversiteit? (bv. krijgt het personeel een passende opleiding? Is financiering voorzien om het project voort te zetten? Wordt bewustzijn gecreëerd bij andere actoren?)

Optioneel categorie: Young talent

Young talent: Deze prijs wordt toegekend aan een onderneming die deelneemt in één van de vier categorieën en waarvan het bedrijf (met bedrijfsnummer) minstens 1 personeelslid telt en de eigenaar hiervan jonger is dan 35 jaar oud. 

Bijkomend criteria

Als de jury niet tot een besluit kan komen op basis van de vier bovenstaande criteria, mogen bijkomend de volgende criteria worden gebruikt:

 • Verantwoordelijkheid, waaronder verslaggeving over de impact op de biodiversiteit (kwalitatief en kwantitatief, bv. ecologische voetafdruk, Global Reporting Initiative (GRI), Environmental Profit & Loss).

 

 • Werknemersbetrokkenheid, specifieke vorming rond biodiversiteitskwesties en erkenning van de werknemersbetrokkenheid bij initiatieven voor biodiversiteitsbehoud.

 

 • Sociaal voordeel voor lokale gemeenschappen en stakeholders, en armoedebestrijding. Focus op het behoud van cultureel erfgoed.

 

 • Economisch voordeel voor lokale gemeenschappen en stakeholders, en winstgevendheid van de projecten waarbij de waardeketen ook wordt afgewogen tegen een duurzaam bronnenbeleid.

 

 • Engagement, via het ontplooien van een specifieke bedrijfsvisie op biodiversiteitskwesties en een sterke betrokkenheid van het top management voor het integreren van biodiversiteitskwesties in de bedrijfsstrategie.

 

 • Synergieën door samen te werken en/of het project te promoten en ervaringen te delen met lokale en nationale stakeholders, peers, NGO’s en andere stakeholders.

 

 • Duur en consistentie van de initiatieven, met inbegrip van een focus op de lange termijn.

 

 • Milieuvoordelen; onderstaande lijst is een leidraad voor de benodigde informatie om milieuvoordelen aan te tonen in verschillende domeinen;

 

 • Landgebruik
  • Beschrijving van de locatie en de omvang van de terreinen waarop de operaties plaatsvinden;
  • Lijst van beschermde habitats waarin (of dicht waarbij) de operaties plaatsvinden;
  • Lijst van de acties voor biodiversiteitsherstel;
  • Lijst van reeds beschermde of herstelde habitats.

 

 • Bescherming van soorten
  • Lijst van emblematische en beschermde soorten (fauna en flora);
  • Implementatie van een populatielijst van soorten vóór en na de operaties;
  • Behouds- en/of managementacties geïmplementeerd om bedreigde en emblematische soorten in stand te houden;
  • Acties geïmplementeerd om de introductie van vreemde soorten tegen te gaan.

 

 • Bescherming van waterbronnen
  • Lijst van waterbronnen in de omgeving van de operatiesites;
  • Implementatie van een waterbeheerssysteem om afvalwater te beperken (bv. recycling of hergebruik);
  • Acties geïmplementeerd om omringende waterbronnen te beschermen.

 

 • Bodembescherming
  • Acties geïmplementeerd om bodemverontreiniging te voorkomen tijdens de operaties;
  • Acties geïmplementeerd om bodemverontreiniging te voorkomen tijdens transport;
  • Acties geïmplementeerd om overbemesting van grond te voorkomen.

 

 • Gebruik van natuurlijke hulpbronnen
  • Beschrijving van de natuurlijke hulpbronnen gebruikt bij de operaties;
  • Acties geïmplementeerd om overexploitatie en niet-duurzaam gebruik van natuurlijke hulpbronnen te voorkomen;
  • Implementatie van energie-efficiënte systemen en processen voor de operaties.

 

 • Milieubeheerssystemen (Environmental Management Systems = EMS)
  • Implementatie van een EMS voor het controleren en rapporteren van de vooruitgang geboekt op milieuvlak;
  • Implementatie van een EMS over of met een specifieke focus op biodiversiteit (bv. Global Reporting Initiative = GRI).

 

 • Compensatiemaatregelen
  • Ingeval van het kapotgaan/ achteruitgaan van biodiversiteit moeten compenserende acties genomen worden door beschermde gebieden te herstellen (bv. herbebossing).

Hoe inschrijven?

Het korte inschrijvingsformulier en alle informatie
vindt u via onderstaande knop.

Inschrijvingen zijn open tot

31 oktober 2021

Voor meer info: dvp@vbo-feb.be of
tel. +32 2 515 08 25

Main partner

In samenwerking met:

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart